Quy chế phối hợp hoạt động giữa Hiệu trưởng và Ban chấp hành Công đoàn trường Tiểu học Trường Sơn

Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Hiệu trưởng và Ban chấp hành Công đoàn trường Tiểu học Trường Sơn

 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH TRƯỜNG SƠN

Số:  QĐ - HT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trường Sơn, ngày 25 tháng 09 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa

Hiệu trưởng và Ban chấp hành Công đoàn trường Tiểu học Trường Sơn

              HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG SƠN

     - Căn cứ Luật Công đoàn ngày 30 tháng 6 năm 1990;

     - Căn cứ Nghị định 133/HĐBT ngày 20-4-1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn; Nghị định số 302/HĐBT ngày 19-8-1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về quyền và trách nhiệm của Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, cơ quan;

     - Căn cứ quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng LĐLĐ Việt Nam ngày 27-8-1994;

     - Sau khi thoả thuận với Ban chấp hành Công đoàn trường Tiểu học Trường Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Nay ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Hiệu trưởng và Ban chấp hành Công đoàn trường Tiểu học Trường Sơn kèm theo Quyết định này.

   Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Các phòng, ban, mọi cá nhân, tổ chức thuộc cơ quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- CĐ huyện (B/c);

- BCH CĐ trường (P/h);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Minh Hào

Chi tiết các bạn có thể xem tại đây

Tác giả bài viết: Lê Hữu Đồng

Nguồn tin: Trường Tiểu học Trường Sơn